Miras Hukuku

Türk Medeni Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olan Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi veyahut bir gerçek kişinin gaipliğine karar verilmesi durumunda; ölenin veya gaiplik kararı verilen kişinin (murisin) maddi değeri olan her türlü hak ve borçlarını (terekelerini) düzenleyen hukuk dalıdır. SARI & SARI Hukuk Bürosu’nun miras hukuku uzmanı avukatları İstanbul, Türkiye ve İstanbul’da şirketlere ve bireylere miras hukuku ile ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 • Miras hukuku alanında profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık olarak sunduğumuz hizmetler:
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Vasiyetnamenin iptali davası açılması,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması, miras taksimi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin alınması ve mirasçılık belgesinin iptali davaları açılması,
 • Mirasın reddi davaları açılması,
 • Mirastan feragat ve çıkarılma davalarının açılması,
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları açılması,
 • Muris muvazaa davalarının açılması,
 • Tenkis davalarının açılması,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları açılması,
 • Tereke davalarının açılması şeklinde sıralayabiliriz.